Etang du Sherif à Brumath 

Etang du Sherif à Brumath